Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu 
Chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) công bố chính thức các điều khoản và điều kiện mà theo đó ExploreUnitedKingdom thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp của các khách hàng (“Khách Hàng”), (“Thông Tin Khách Hàng”). Chính Sách Bảo Mật này được công bố trên trang thông tin điện tử của Blue Sky Travel tại: ExploreUnitedKingdom.

2. Mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng
ExploreUnitedKingdom thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ cho Khách Hàng theo hợp đồng dịch vụ liên quan (“Mục Đích Sử Dụng”). Cung cấp cho các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan có thẩm quyền khác khi được yêu cầu.

3. Tính chính xác của Thông Tin Khách Hàng 
Nhằm nỗ lực đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Khách Hàng khi sử dụng các dịch vụ của ExploreUnitedKingdom, cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp pháp của các Thông Tin Khách Hàng. Vì vậy, Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết và cam đoan với ExploreUnitedKingdom rằng: Thông Tin Khách Hàng cung cấp cho là chính xác, trung thực, đầy đủ, và hợp pháp;
Khách Hàng được quyền cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho ExploreUnitedKingdom để sử dụng cho Mục Đích Sử Dụng mà không bị bất kỳ hạn chế hay cản trở nào; và
Khách Hàng kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng khi cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ của ExploreUnitedKingdom cho Khách Hàng được chính xác và thông suốt.

4. Cho phép của Khách Hàng
Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website, trao quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho ExploreUnitedKingdom để sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Theo đó, ExploreUnitedKingdom được quyền tự mình sử dụng Thông Tin Khách Hàng và được cung cấp cho các bên thứ ba nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng mà không cần phải được Khách Hàng đồng ý thêm.

Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết không hủy ngang và vô điều kiện từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại theo bất kỳ cách nào và tại bất kỳ thời điểm nào về việc và/hoặc bên thứ ba được cung cấp Thông Tin Khách Hàng sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng.

5. Cam kết bảo mật của explore-united-kingdom.com
ExploreUnitedKingdom sẽ nỗ lực tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình để đảm bảo với Khách Hàng rằng: Chỉ sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng và sẽ không sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không được Khách Hàng đồng ý trước;
ExploreUnitedKingdom sẽ duy trì các biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo mật Thông Tin Khách Hàng trong suốt thời hạn lưu giữ nhằm tránh việc truy cập, sao chép và sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng;
ExploreUnitedKingdom có trách nhiệm đào tạo, huấn luyện để các cán bộ, nhân viên, và người quản lý của ExploreUnitedKingdom có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhận thức, thấu hiểu, và cam kết thực hiện Chính Sách Bảo Mật này; và
Các bên thứ ba được cung cấp Thông Tin Khách Hàng sẽ chịu ràng buộc bởi các cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng phù hợp với cam kết bảo mật của theo Chính Sách Bảo Mật này.

6. Bên thứ ba và các kết nối liên kết 
Website có thể chứa đựng các kết nối đến các trang thông tin điện tử khác, bao gồm cả các trang thông tin điện tử của các nhà cung cấp, các nhà quảng cáo và các công ty liên kết của CHÚNG TÔI. ExploreUnitedKingdom hoàn toàn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung hoặc việc thu thập thông tin của các trang thông tin điện tử khác. Không xác nhận bất kỳ trang thông tin điện tử, sản phẩm hoặc dịch vụ nào gắn với các trang thông tin điện tử đó chỉ đơn thuần vì chúng được liên kết với Website. Ngoài ra, Khách Hàng sử dụng Website cũng nên lưu ý rằng, khi Khách Hàng tự nguyện tiết lộ Thông Tin Khách Hàng trong khu vực tán gẫu trực tuyến hoặc bảng thông báo, thì thông tin này có thể được thu thập bởi những người khác và có thể dẫn đến những tin nhắn không mong muốn từ những người khác.

7. Thời gian lưu trữ Thông Tin Khách Hàng
Thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng ExploreUnitedKingdom được quyền, theo quyết định riêng của mình, lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong các hệ thống lưu trữ nội bộ của ExploreUnitedKingdom dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng .

8. Quyền của khách hàng đối với các thông tin
Vào bất kỳ thời điểm nào, Khách Hàng được quyền yêu cầu ExploreUnitedKingdom: cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng; dừng việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng; xóa bỏ Thông Tin Khách Hàng khỏi hệ thống lưu trữ của ExploreUnitedKingdom; và các quyền khác đối với Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Thông tin về trẻ em
ExploreUnitedKingdom tạo lập và duy trì Website không dành cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi, và không chủ ý thu thập thông tin từ trẻ em. Việc đăng ký trực tuyến và sử dụng Website được dành cho người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi không được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, diễn đàn và trò chuyện trực tuyến công cộng có chứa bất kỳ phần nào của Website. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật hợp pháp khác theo quy định trước khi cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho công ty. Trong trường hợp và biết được ExploreUnitedKingdom đã thu thập Thông Tin Khách Hàng từ một người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi vào thời điểm cung cấp Thông Tin Khách Hàng mà không được người đại diện theo pháp luật hợp pháp cho phép.